Obchodní podmínky

magnifier

Obchodní podmínky

Definice

"Zboží" je jakékoliv zboží prodávané prostřednictvím internetové stránky wantee.cz. "Prodávající" společnost 191tech sro, Strojárenská 1, 04001 Košice, Slovenská Republika, IČ: 43 857 965. "Spotřebitel" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Smlouva je vystavena ve slovenském jazyce a bude uložena u prodávajícího, spotřebiteli dostupná k nahlédnutí.


Zásady

Na tento zásilkový prodej realizovaný mezi prodávajícím a spotřebitelem se vztahují obecně závazné platné předpisy Slovenské republiky, zejména příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ve znění pozdějších předpisů, zákon č.223 /2001 o odpadech ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 428/2002 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.


Cena zboží a cena dodání zboží

Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na wantee.cz. Do těchto cen se nezapočítává cena za dodání zboží na místo určené spotřebitelům. Cena za dodání zboží je hrazena spotřebitelem zvlášť podle platného ceníku. Více v sekci Doručení a platba.

Objednání zboží 

Spotřebitel může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky wantee.cz.

Dodací lhůta

Expedice zboží je obvykle maximálně do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta závisí na zvoleném způsobu doručení. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. V případě delší dodací lhůty prodávající na tuto skutečnost spotřebitele upozorní předem formou elektronické pošty.

Dárkové poukázky

Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající je povinen po zaplacení ceny za zboží a ceny za dodání zboží spotřebitelem, dodat zboží spotřebiteli v požadované kvalitě, ceně a množství. Dodání zboží je možné realizovat v rámci České republiky, a to prostřednictvím pošty nebo smluvního přepravce prodávajícího, případně formou osobního odběru v místě podnikání prodávajícího. Před převzetím zboží je spotřebitel povinen potvrdit objednávku, zaplatit cenu za zboží a cenu za dodání zboží. Při převzetí zboží spotřebitel podpisem potvrdí jeho kompletnost, nepoškozený stav a převzetí na Dodacím listu /Faktuře /Přepravním listu.


Zrušení objednávky

Spotřebitel má možnost objednávku zrušit do odeslání objednávky prodávajícím bez udání důvodu, nebo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů (Odstoupení od smlouvy). Spotřebitel tak může učinit telefonicky na čísle +421 919 39 51 50, nebo mailem na adrese info@wantee.cz. V případě, že spotřebitel zruší objednávku do 24 hodin a mezitím už zaplatil za objednané zboží, Prodávající mu uhradí zaplacenou částku bankovním převodem (příp. Pošt. Poukázkou na adresu) zpět. Pokud spotřebitel stornuje svou objednávku po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodávajícím nedohodne, a již došlo k plnění, nebo vznikly náklady na straně prodávajícího, je spotřebitel povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické rozhovory se spotřebitelem, zabalení či příprava expedice, úhrada poštovného apod. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době dojde k porušení kupní smlouvy, protože spotřebitel je ze strany prodávajícího automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Veškerá argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. Neobdržení oznámenky apod.) Jsou považovány za účelové.


Zákazníkovi bude automaticky účtován poplatek ve výši € 18.- Za tímto účelem bude vystavena faktura nebo zaslané platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dní a 0,5% za každý, i započatý den prodlení, v němž jsou zahrnuty náklady prodávajícího spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede platbu za zboží předem (nejpozději však do 7 dní). V takovém případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o € 3, - tj náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě nezaplacení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat.

Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodávajícím jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám nic jiného, než si uplatnit pokutu podle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuálně postoupit k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

Vady zboží, záruční doba a reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí spotřebitelem. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel také může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Záruční doba je 12 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Reklamace si spotřebitel uplatňuje u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupen. V případě potřeby kontaktujte prodávajícího na e-mailové adrese info@wantee.sk.


Reklamace se nevztahuje na:

- mechanicky poškozené zboží (roztržení, zlomení, poškrábání, rozbití ...) zaviněné nesprávným použitím spotřebitelem.

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží, nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10.
 2. Pokud prodávající splnil informační povinnosti podle § 10 dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnosti, nejpozději však do tří měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
 3. Pokud prodávající nesplní informační povinnosti podle § 10 ani dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do tří měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby
 4. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen a) převzít zboží zpět, nebo nepokračovat v poskytování služby, b) vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží, nebo za službu, nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží nebo služeb. Při náhradním plnění je prodávající povinen spotřebiteli dodat zboží nebo poskytnout službu ve stejné kvalitě a ceně. Podmínky odstoupení od smlouvy Zboží nám po předchozím oznámení na tel. +421 919 39 51 52, resp. emailem na: info@wantee.sk zašlete v cenném listu nebo balíku na adresu: 191tech sro Strojárenská 1, 040 01 Košice, Slovensko. Po zkontrolování zboží Vám do 15 dnů zašleme zpět kupní cenu zboží bez poštovného a balného a to převodem na účet, resp. poštovní poukázkou na adresu. Zboží musí být nepoškozené a schopné dalšího prodeje. Odstranění visaček, cenovek a štítků je nepřípustné a takové zboží je považován za nevhodný k dalšímu prodeji. Se zbožím musí být v balíku originál dokladu o zakoupení (faktura).

Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje a zpracovává spotřebitelem poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 428/2002 Z. zv znění pozdějších předpisů.

Spotřebitel používáním tohoto internetového obchodu souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech. Spotřebitel svou registrací na internetovém obchodě wantee.cz souhlasí, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě e-mailem, nebo telefonicky.

Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele a ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.

Povinnosti predávajúceho

 1. Při zásilkovém prodeji je prodávající povinen před uzavřením smlouvy na dálku současně s nabídkou zboží, nebo služby spotřebiteli oznámit: a) svoji totožnost, trvalý pobyt a živnostenské oprávnění, pokud zásilkový prodej vykonává fyzická osoba, obchodní jméno a sídlo, pokud zásilkový prodej vykonává právnická osoba b ) popis zboží nebo služby, c) cenu zboží, nebo poskytnuté služby, d) dodací podmínky a náklady na dodání zboží, e) platební podmínky, f) poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, g) cenu za použití prostředků komunikace na dálku, pokud se cena určuje jinou než základní sazbou, h) lhůtu, během které je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny, i) minimální lhůtu, na kterou lze smlouvu uzavřít, jde-li o smlouvu o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby, které se dodávají nebo provádějí nepřetržitě nebo opakovaně.
 2. Při nabídce zboží nebo služby prostřednictvím telefonu je prodávající povinen oznámit svou identitu a obchodní záměr telefonátu už na začátku komunikace se spotřebitelem.
 3. Prodávající je povinen nejpozději v den dodání zboží nebo zahájení poskytování služby doručit spotřebiteli písemně informace, které mu poskytl podle odstavce 1 prostředky komunikace na dálku.
 4. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli nejpozději v den dodání zboží, nebo zahájení poskytování služby: a) informace o podmínkách a postupech při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy, b) adresu prodávajícího, na níž může spotřebitel uplatnit reklamaci nebo stížnost, c) informaci o záruce ao servisních službách, d) informaci o možnosti zrušení smlouvy uzavřené na dobu neurčitou nebo na dobu delší než jeden rok.
 5. Odstavce 3 a 4 se nevztahují na služby poskytované prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud se poskytli pouze jednou a provozovatel prostředku komunikace jejich zúčtoval na dálku; spotřebitel však musí mít možnost získat adresu prodávajícího, na níž může uplatnit reklamaci nebo stížnost. Prodejce se zavazuje zákazníkům dodat: Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky. Zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Výhrada omylů

Vyhrazujeme si právo na změnu technických, designových nebo jiných parametrů výrobků bez předešlého upozornění. Navzdory naší nejlepší snaze může dojít k omylům při technických, designových nebo jiných parametrech a vyobrazeních. Za tyto neneseme žádnou odpovědnost.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@wantee.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona 391/2015 Sb Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.
 2. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Zvolená možnost není skladem. Zadejte svou e-mailovou adresu a my vás budeme informovat, jakmile bude produkt k dispozici.

Jméno
E-mail
Telefon
Komentáře